Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden welke door of namens “Mondzorg Bouman” worden verricht.

Tarieven

 • De tarieven voor de behandelingen worden jaarlijks vastgesteld door de NZA.
 • Mondzorg Bouman behoudt zich het recht voor om deze tarieven tussentijds aan te passen.
 • Voor behandelingen boven €250,00 wordt een begroting opgesteld.

Klik hier voor de tarieven van 2024

Vergoeding zorgverzekeraars

 • Een behandeling bij de mondhygiënist wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Wat er vergoed wordt is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Een behandeling bij kinderen wordt meestal 100% vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Mondzorg Bouman kan in geen enkel geval uitspraken doen over vergoeding van de behandelingen. Je dient zelf vooraf te informeren bij je zorgverzekeraar of een behandeling bij een mondhygiënist voor vergoeding in aanmerking komt
 • Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.

Afspraken

 • Behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak
 • Je kunt je online inschrijven en direct een afspraak inplannen.
 • Je kunt afspraken maken, wijzigen en annuleren via de website.
 • Afspraken die niet uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Er wordt 50% van de gemiste omzet gedeclareerd. Als binnen een jaar meer dan 3 jaar een afspraak niet is nagekomen zal de volledige gemiste omzet van de geplande afspraak worden berekend.
 • Bij ziekte kan de afspraak op de dag van de afspraak in de ochtend voor 09.00 uur kosteloos worden afgezegd. Dit kan telefonisch (voicemail inspreken) of via e-mail of Whatsapp. Uiteraard wordt dit in je dossier genoteerd dus ik verwacht dat hier geen misbruik van wordt gemaakt.
 • Je ontvangt altijd een bevestiging per e-mail van de gemaakte afspraak. Voorafgaand aan de afspraak krijg je 5 en 2 dagen van tevoren nog een herinnering per e-mail.
 • Soms valt er een afspraak uit en zal ik contact opnemen om te vragen of je op een andere tijd/dag kan komen. Als het niet uitkomt zal de afspraak in vrijwel alle gevallen gewoon blijven staan zoals afgesproken.
 • Wij stellen het op prijs als er veranderingen zijn omtrent je persoonlijke gegevens (verhuizing, andere naam, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) je dit spoedig aan ons kenbaar maakt, zodat dit tijdig kan worden aangepast. Je bent zelf verantwoordelijk voor de goede bereikbaarheid

Betaling

 • De nota wordt rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekering. Het deel dat niet onder de vergoeding valt of als je geen aanvullende tandartsverzekering hebt, breng ik vervolgens bij jou in rekening. Hiervoor maak ik gebruik van Payt software.
 • Je hebt 14 dagen om de betaling te voldoen. De nota wordt per e-mail verstuurd, in deze e-mail zit een iDeal-betaallink zodat je gemakkelijk direct kan betalen.
 • Het is ook mogelijk om de nota direct na de behandeling per PIN te betalen.
 • Facturen welke niet tijdig worden betaald, worden overgedragen aan een incassobureau
 • Indien een factuur niet voldaan is, kan er geen nieuwe afspraak gemaakt worden of de bestaande afspraak wordt geannuleerd.

Gezondheidsvragenlijst

 • Bij het  eerste bezoek  (intake) wordt er een gezondheidsvragenlijst afgenomen. Indien deze lijst niet (volledig) is ingevuld kan geen behandeling plaatsvinden
 • Mondhygiënisten hebben een beroepsgeheim. Dus ik ga zorgvuldig om met je privacy. Gegevens die je aan mij toevertrouwd worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.
 • Het kan zijn dat er i.v.m. je gezondheid speciale voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden t.a.v. de behandeling. Dit wordt dan met je besproken. Ik adviseer dan ook om wijzigingen omtrent je gezondheid/medicijnen door te geven.

Rapportage en informatie

 • De mondhygiënist stuurt na de eerste afspraak (en bij bepaalde behandelingen) of op verzoek een rapportage brief naar je behandelend tandarts. Indien je hier bezwaar tegen heeft, kan je dit aangeven op het AVG formulier (deze wordt bij de eerste keer ingevuld in de praktijk).
 • De mondhygiënist kan met jouw toestemming gegevens opvragen bij derden (specialist, huisarts, tandarts, etc.)

Behandeling

 • Als een zorgverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en jij als patiënt zich aan houden
 • Een zorgverlener heeft de plicht je te informeren over: je huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten; de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling; de te verwachten gevolgen van de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor jouw gezondheid
 • De zorgverlener geeft de informatie over het onderzoek en de behandeling: aan de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is; aan de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is; aan de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen).
 • Als patiënt heeft u onder andere het recht: op duidelijke informatie over jouw gezondheidstoestand; om op basis van de informatie die je hebt gekregen van de zorgverlener te beslissen of je toestemming geeft voor onderzoek of behandeling; op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend zorgverlener; op inzage in je medisch dossier
 • Je hebt ook een aantal plichten. Je moet onder andere: de zorgverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij jou op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen; zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener u geeft.
 • Is er een ernstig tandvleesprobleem geconstateerd en wil je dit om wat voor reden dan ook niet laten behandelen. Dan vraag ik je om een informed consent te ondertekenen. Je tekent dat je geïnformeerd bent maar afziet van behandeling.

Klachten

Het is erg belangrijk dat je tevreden bent over de behandeling en/of werkwijze. Toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover je niet tevreden bent, of waarover je een klacht wilt indienen. Je kunt dit met mij bespreken zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Heb je een klacht stuur dan een e-mail naar info@mhbouman.nl. Mochten we samen geen oplossing kunnen vinden voor de klacht(en) dan verwijs ik je naar Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).